Učební plány


https://www.ispeech.org

Učební plán pro 1. stupeň

  1. 2. 3. 4. 5. Celkem Disponibilní dotace
Český jazyk 7 + 2 8 + 2 6 + 2 6 + 2 6 + 2    33 + 10 10
Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 0
Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4 4
Informatika 0 0 0 0 1 1 0
Prvouka 2 2 2 + 1     0 0 6 + 1 1
Přírodověda 0 0 0 2 1 3 0
Vlastivěda 0 0 0 1 + 1 2 3 + 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0
Disponibilní dotace 2 3 4 4 3 16 16
Celková časová dotace 20 22 24 26 26 118  

Poznámky k učebnímu plánu - 1. stupeň:

Český jazyk - v 1. – 5. ročníku je předmět posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace

Matematika - v 2. -  5. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace

Člověk a jeho svět - ve 3. ročníku je předmět Prvouka posílen o 1 vyučovací hodinu, ve 4. ročníku je posílen o 1 vyučovací hodinu předmět Vlastivěda

Učební plán pro 2. stupeň

  6. 7. 8. 9. Celkem Disponibilní dotace
Český jazyk 4 + 1 4 + 1 3 + 1 4 + 1 15 + 4 4
Cizí jazyk 3 3 3 3 12 0
Další cizí jazyk 0 2 2 2 6 0
Matematika 4 + 1 3 + 1 4 + 1 4 + 1 15 + 4 4
Informatika 1 0 0 0 1 0
Dějepis 2 2 2 2 8 0
Občanská a rodinná výchova 2 1 1 1 5 0
Fyzika 2 1 + 1 1 + 1 2 6 + 2 2
Chemie 0 0 2 2 4 0
Přírodopis 1 + 1 1+ 1 2 1 + 1 5 + 3 3
Zeměpis 1 + 1 2 2 1 6 + 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 4 0
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0
Pracovní činnosti 1 1 1 0 + 1 3 + 1 1
Volitelné 0 1 1 1 0 + 3 3
Disponibilní dotace 4 5 4 5 18 18
Celkem 30 30 31 31 122  

Poznámky k učebnímu plánu - 2. stupeň:

Český jazyk – ve všech ročnících je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace

Cizí jazyk – jedná se o anglický jazyk

Další cizí jazyk (německý jazyk) – je realizován v 7., 8., 9. ročníku po 2 vyučovacích hodinách

Matematika – ve všech ročnících je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace

Občanská a rodinná výchova – integrovaný předmět, který v sobě propojuje vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Výchova ke zdraví a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce; v 6. ročníku je vyučován v dvouhodinové týdenní dotaci, v 7. – 9. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci

Fyzika – v 7. a 8. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu

Přírodopis – v 6., 7. a 9. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace

Zeměpis – v 6. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace

Volitelné předměty – jsou dotovány z disponibilní časové dotace v rozsahu 3 hodin

Pracovní činnosti – tento předmět obsahuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce (Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů, v 8. a  9. ročníku i Svět práce); v 9. ročníku je předmět dotován jednou vyučovací hodinou z disponibilní časové dotace