Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Exkurse a výukové programy

Exkurse 6. a 7. třídy do Musea Českého lesa a Státního okresního archivu v Tachově 

V úterý 20. října 2015 se vydali žáci 6. a 7. třídy základní školy Přimda na exkursi do Musea Českého lesa a Státního okresního archivu v Tachově. Exkurse byla uskutečněna v rámci výuky regionálních dějin a v rámci aktivit projektu Culture and History without Borders – Success in Diversity, Diversity in Success (Kultura a historie bez hranic – Úspěch v rozdílnosti, rozdílnost v úspěchu).

V museu se žáci 7. třídy seznámili s různými středověkými řemesly, s průběhem husitských bojů na Tachovsku i s důležitou osobností doby husitské pocházející z našeho kraje – Jakoubkem ze Stříbra. Žáci 6. třídy se dozvěděli, co vůbec museum je, jak pracují jeho zaměstnanci a obeznámili se s dějinami pravěku v našem regionu. Poděkování patří oběma našim průvodkyním museem – paní ředitelce PhDr. Janě Hutníkové a správkyni sbírek Mgr. Jaroslavě Brichtové – za jejich poutavý a názorný výklad.

V okresním archivu nás přivítala PhDr. Markéta Novotná, která děti seznámila s institucí archivu, a ukázala jim i příklady některých archiválií. Rovněž paní doktorce Novotné bychom rádi poděkovali za zajímavé povídání.

Děti samy hodnotily návštěvu musea a archivu pozitivně, exkurse se jim líbila.

Exkurse a výukové programyExkurse a výukové programyExkurse a výukové programy

Oživené prohlídky Musea Českého lesa očima žáků

ANNA VALÍČKOVÁ

Dne 7. 11. 2015 se někteří žáci zúčastnili akce v tachovském muzeu. Nejdříve jsme si prohlédliOživené prohlídky Musea Českého lesa očima žáků muzeum a k tomu také výstavu vojenských věcí. To nám trvalo asi jednu hodinu a poté jsme museli muzeum opustit, jelikož se začaly dělat přípravy na večer.

V 1700 jsme se do muzea vrátili a čekala nás OŽIVENÁ NOČNÍ PROHLÍDKA. V té nás asi nejvíce bavila akce s ohněm. Dozvěděli jsme se, jak to chodilo v kostelích a klášterech v dřívějších dobách.

Bylo to zajímavé, hezké a někdy strašidelné, ale přežili jsme to. Zhlédli jsme také film 900 let Tachova. Mně se tato akce líbila a doufám, že ostatním také.

NATÁLIE KOVÁČIKOVÁ

V sobotu dne 7. 11. 2015 se konala exkurse na oživenou prohlídku muzea v Tachově. VyjížděliOživené prohlídky Musea Českého lesa očima žáků jsme v půl třetí od Základní školy v Přimdě. Když jsme dorazili do Tachova, naše první kroky směřovaly do muzea, kde jsme si prohlédli zdejší výstavu, k níž patřila i výstava 2. světové války. Viděli jsme zde například vojenské zbraně, náboje, nože a dokonce i knoflíky, přezky do opasků a lékárničky.

Oživená prohlídka začala v pět hodin odpoledne. Ředitelka muzea (pardon, dáma v dobových šatech z 16. stol.) nás zavedla ne moc používaným vchodem do kostelní lodě, kde jsme usedli do lavic. Zde nám tato dáma a jedno děvče (také v dobovém oděvu) povyprávěly o tom, že prostory dnešního muzea byly dříve františkánským klášterem. Když jsme si doprohlédli kostel, zamířili jsme zpět do muzea. Zde nám paní ukázala různé klenby, za kterými se dříve nacházely prostory např. k ukládání potravin, černá kuchyně apod.

Po dokončení této prohlídky, která se konala i v prvním poschodí, jsme se vrátili zpět do přízemí a na pokyn paní průvodkyně jsme zaujali místa u oken. Zde se nám naskytl výhled na vnitřní nádvoří, kde se konala ohnivá show. Bylo to krásné; v přítmí byly plameny krásně vidět a hudba dodávala všemu zajímavou atmosféru.

Po této show nás čekala poslední část prohlídky, zhlédnutí reklamního spotu, který byl natočen k 900. výročí Tachova. Byly to záběry na tachovské památky jak z výšky, tak i zblízka nebo zevnitř.

Poté nás už tedy nečekalo nic jiného než cesta zpátky domů, na Přimdu. Dorazili jsme šťastně kolem půl sedmé a rozešli se do svých domovů.

Historické dílny v Západočeském museu

Dne 27. listopadu navštívili žáci 2. stupně školy Západočeské museum v Plzni, jehož pracovníci si pro ně připravili dvě historické dílny – první nazvanou Pravěk, pravěk, pravěk a druhou s názvem Zažij středověk na vlastní kůži. Pravěké dílny se zúčastnili šesťáci a deváťáci, kteří plnili nejrůznější úkoly v expozici pravěku. Zkoušeli například vlastnoručně nadrtit mouku a seznámili se také s prací archeologů a restaurátorů. Zakreslovali polohu kostry v "nalezeném" hrobě, slepovali rozbitou "pravěkou" nádobu,...

Do druhé dílny se zapojili sedmáci a osmáci. V expozici věnované středověku si vyzkoušeli tisk na starém tiskařském lisu, prohlédli si černou kuchyni, snažili se vyrobit prstýnek z měděného drátu, perem a tuší vyplnit glejt a opatřit jej pečetí.

Kromě zmíněných dílen jsme měli možnost prohlédnout si také plzeňskou městskou zbrojnici.

Učení hrou děti zaujalo, chtěli bychom proto poděkovat musejní pedagožce Západočeského musea v Plzni, paní Denise Brejchové, a jejím spolupracovnicím za příjemně strávené dopoledne.

Historické dílny v Západočeském museuHistorické dílny v Západočeském museu

Historické dílny v Západočeském museuHistorické dílny v Západočeském museu

Exkurse 8. a 9. třídy do Musea Českého lesa v Tachově

Naše škola využívá nabídky výukových programů v Museu Českého lesa v Tachově, žáci druhého stupně jej tak navštěvují každoročně a absolvují zde výukový program odpovídající osnovám dějepisu v daném ročníku. Dne 25. února se do Tachova vypravili osmáci a deváťáci, pro něž si program uchystala ředitelka musea, PhDr. Jana Hutníková.

Žáci 8. třídy si nejprve zopakovali, co si pamatují o středověkých řemeslech a spolcích řemeslníků zvaných cechy. Poté se dozvěděli, jak se z řemeslných dílen postupně začaly rodit první manufaktury i co se v nich vyrábělo. V závěru prohlídky musea procházeli expozicí a vyplňovali pracovní listy věnované průmyslové výrobě na Tachovsku.

Deváťáci zahájili návštěvu musea vyplňováním pracovních listů, které je měly uvést do tématu věnovaného Židům. Seznámili se tak alespoň se základními pojmy spjatými s židovskou komunitou a jejím osudem za 2. světové války. 

Po skončení programu v museu jsme si udělali krátkou vycházku k rabínskému domu a místu, kde stávala tachovská synagoga.

Exkurse 8. a 9. třídy do Musea Českého lesa v TachověExkurse 8. a 9. třídy do Musea Českého lesa v TachověExkurse 8. a 9. třídy do Musea Českého lesa v Tachově

Oživené prohlídky na zámku v Boru

Naši žáci se 12. listopadu 2016 zúčastnili „oživené prohlídky“ na zámku v Boru. S historií zámku i města se seznámili neobvyklým způsobem – tato „živá historie“ je velice zaujala, prohlídka se jim moc líbila.

Oživené prohlídky na zámku v BoruOživené prohlídky na zámku v BoruOživené prohlídky na zámku v Boru

Vánoce na statku

V pátek 16. prosince se 37 žáků 2. stupně vydalo v rámci našeho projektu do Cífkova statku v Třebízi, kde na ně čekal program nazvaný Vánoce na statku. Děti se blíže seznámily s někdejšími zvyklostmi spojenými s adventem a oslavou Vánoc, mohly si nakoupit drobné dárky na mikulášském trhu a vyrobit vlastní vánoční ozdobičky, jako občerstvení posloužil horký čaj s vánočkou.

Vánoce na statkuVánoce na statkuVánoce na statku

Vánoce na statkuVánoce na statkuVánoce na statku

Beseda o letcích RAFBeseda o letcích RAF

Ve středu 20. dubna 2016 měli žáci 8. a 9. třídy možnost vyslechnout si zajímavou přednášku PhDr. Daniela Švece o československých pilotech, kteří bojovali za 2. světové války proti hitlerovskému Německu. Vyprávění o životních osudech letců, jakými byli František Peřina, František Fajtl a mnozí jiní, žáky zaujalo. Svůj výklad doplnil Dr. Švec řadou fotografií a málo známých příběhů ze života těchto válečných hrdinů. Jen neradi se po přednášce žáci s Dr. Švecem loučili, vydrželi by jej poslouchat mnohem déle. Historie pilotů bojujících v RAF před nimi díky jeho poutavému vypravování doslova ožila. Sami žáci hodnotili přednášku jako velmi zajímavou. Podruhé se s Dr. Švecem setkali 3. května 2017. 

Archeologie hrou

Ve čtvrtek 15. září 2016 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili zajímavého programu pořádaného v Národopisném museu Plzeňska. Průvodkyní jim byla archeoložka Markéta Sochorová, která je provedla výstavou „Co se skrývá pod drnem?“ a poutavě jim vyprávěla o jednotlivých archeologických nálezech a kulturách, z nichž tyto nálezy pocházejí. Na prohlídku výstavy pak navázala činnost praktická. Na pěti stanovištích si děti mohly vyzkoušet nejen práci archeologů, ale i některé z běžných každodenních činností našich dávných předků. Přítomné archeoložky jim vždy ochotně vysvětlily, co a jak mají dělat, a následně jim pomáhaly ve splnění úkolů. V „právě odkrytém hrobě“ měli malí archeologové za úkol najít předměty spojené s činností člověka (úlomky keramiky, šperk,…), jiná skupinka žáků slepovala rozbité „pravěké“ nádoby. Děti si postupně vyzkoušely také tkaní na karetkách, výrobu keramiky či mletí obilí pomocí žernovu. Program žáky zaujal, všichni pracovali s nadšením a jen neradi museum a sympatické archeoložky opouštěli.

Archeologie hrouArcheologie hrouArcheologie hrou

Archeologie hrouArcheologie hrouArcheologie hrou

Soutěž Po stopách Otce vlasti

Po stopách Otce vlasti se jmenovala soutěž, kterou jsme zorganizovali v pondělí 6. června jako připomínku 700. výročí narození Karla IV.

Žáky prvního stupně čekala kratší trasa kolem školy se šesti stanovišti, na nichž plnili nejrůznější úkoly. Jejich starší kamarádi měli trať delší s osmi stanovišti, o jejich úspěchu rozhodovalo nejen správné splnění soutěžních úkolů, ale i rychlost. A s jak zapeklitými otázkami si museli soutěžící poradit? Poskládat rozstříhanou svatováclavskou korunu či jména Karlových manželek patřilo k těm snazším. Ale který z vyjmenovaných pokrmů mohl Karel mít na svém stole? A kdo že byl Matyáš z Arrasu? Na jednom stanovišti čekal děti i praktický úkol – hod kroužky na „meč“ (dřevěnou tyčku).

S organizací soutěže ochotně vypomohli žáci 7. – 9. třídy, kteří aktivně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success. Působili na stanovištích jako rozhodčí a vedli si dobře.

Soutěž Po stopách Otce vlastiSoutěž Po stopách Otce vlastiSoutěž Po stopách Otce vlasti

Jak se žilo za Karla IV.?

Na tuto otázku odpověděl našim žákům projekt Živá historie do škol organizovaný Spolkem Otec vlasti Karel IV., z. s. u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Žáci nejprve zhlédli krátký film o životě jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, Karla IV. Poté měli možnost postupně navštívit čtyři interaktivní dílny. V každé z nich se nejprve dozvěděli, jak se žilo v době vlády Lucemburků, a poté si mohli sami některé činnosti – běžné pro středověkého člověka – vyzkoušet. Za splněné úkoly získávali samolepky do pracovního listu.

Učebna dějepisu se proměnila ve scriptorium, tedy místo, kde se opisovaly knihy. Vybaveni husím brkem, lahvičkou tuše a listem papíru snažili se žáci gotickým písmem opsat část textu z životopisu Karla IV. (Vita Caroli Quarti). Další výzvou bylo zkusit utkat na jednoduchém hřebenovém stavu alespoň kousek ozdobného vlněného pásku. Děti rychle zjistily, že utkat kus látky, z níž bylo možné ušít oblečení, stálo řemeslníka spoustu času. V „tkalcovské dílně“ také měly možnost vyzkoušet si středověký oděv – místo dětí z 21. století tu náhle stál mnich v kutně, panoš či prostá žena. Další stanoviště bylo věnováno rytířům, jejich zbroji a způsobu boje. Na závěr čekala děti rekonstrukce Karlovy korunovace českým králem. Ne však jako suchá převyprávěná historie, nýbrž jako krátká divadelní scénka, jejímiž aktéry byli žáci sami. Proměněni v moudrého panovníka a jeho ženu Blanku z Valois, v arcibiskupa Arnošta z Pardubic a další významné hodnostáře, kteří byli kdysi korunovaci přítomni, snažili se ceremoniál napodobit. 

Živá či oživená historie děti nesmírně zaujala – úkoly na stanovištích plnily s nadšením a chutí. S takto pojaté „výuky“ si jistě odnesou řadou poznatků. 

Jak se žilo za Karla IV.?Jak se žilo za Karla IV.?

Jak se žilo za Karla IV.?Jak se žilo za Karla IV.?

Exkurse do Kladrub, Stříbra a Jivjan

Ve čtvrtek 16. června se žáci 8. a 9. třídy vydali na exkursi do Kladrub, Stříbra a Jivjan, aby se blíže seznámili s historií našeho regionu. Exkurse se uskutečnila v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je finančně podpořen z programu Erasmus+.

V Kladrubech si děti prohlédly kombinovaný okruh a seznámily se s nejzajímavějšími interiéry a expozicemi kláštera. Katedrála, již vybudoval Jana Blažej Santini-Aichl ve slohu barokní gotiky, děti svojí nádherou nadchla. Řada z nich navštívila klášter poprvé a byla překvapena jeho krásou.

Dalším cílem naší cesty byl Hornicko-historický skanzen ve Stříbře, kde si žáci prohlédli Královskou dědičnou štolu Prokop a měli také možnost svézt se důlním vláčkem. Ve štole bylo poměrně chladno a vlhko, ale to nikomu nevadilo. Od průvodců se děti dozvěděly základní informace o historii dolování ve Stříbře, asi nejdobrodružnějším zážitkem bylo procházení starým důlním dílem – tedy úzkými a nízkými chodbičkami vykutanými již ve středověku. Hlavy všech naštěstí chránily přilby, a tak častá ťuknutí hlavou o skálu jen trochu zaduněla, ale obešla se bez zranění. Projížďka důlním vláčkem po úzkokolejné trati byla veselým zpestřením prohlídky.

 Velice zvědavi jsme byli na vznikající keltský skanzen v Jivjanech, naši poslední zastávku. Dlužno poznamenat, že ani on nás nezklamal. Průvodcem po skanzenu nám byl sám „náčelník“ Vous (pan Rostislav Fejt). Díky jeho zasvěcenému vypravování se děti dozvěděly mnohé z běžného života Keltů, prohlédly si jednotlivé stavby (panský dům, sýpku, mohylu,…). Po prohlídce skanzenu si mohly vyzkoušet zbraně keltských bojovníků, skupina nadšenců se dokonce zapřáhla do dvoukolového vozu a táhla svého „válečníka“ do „boje“, mírumilovnější jedinci se snažili umlít ze zrna mouku.

Z exkurse jsme se vrátili obohaceni o řadu nových informací i zážitků.   

Exkurse do Kladrub, Stříbra a JivjanExkurse do Kladrub, Stříbra a JivjanExkurse do Kladrub, Stříbra a Jivjan

Exkurse do Kladrub, Stříbra a JivjanExkurse do Kladrub, Stříbra a JivjanExkurse do Kladrub, Stříbra a Jivjan

Den, kdy se mlčelo

Naši žáci se díky zajímavému výukovému programu seznámili s životem lidí v 50. letech 20. stol., který nebyl v Československu lehký. Program se jim moc líbil.

Den-kdy-se-mlčeloDen-kdy-se-mlčeloDen-kdy-se-mlčelo-

Exkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a Flossenbürgu

Žáci 8. a 9. třídy navštívili 11. května 2017 Museum Železné opony v Rozvadově. Dozvěděli se tu mnoho zajímavého o historii naší země v 2. polovině 20. stol. Z Rozvadova se přesunuli do bývalého koncentračního tábora Flossenbürg. Dozvěděli se zde mnoho o 2. světové válce a o životě vězňů v koncentračním táboře. Tento koncentrační tábor byl spjat i s naším krajem. Nachází se nedaleko česko-německé hranice a byl mj. cílem pochodu smrti z koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945. Vlak s vězni z Buchenwaldu dorazil 13. dubna 1945 do Tachova. Mrtví byli spáleni v Tachově na novém židovském hřbitově, ostatní vězni se museli vydat na pěší pochod z Tachova do Flossenbürgu. Prošli naším okresem a mnozí z nich zde během tohoto pochodu smrti zemřeli.

Exkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a FlossenbürguExkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a FlossenbürguExkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a Flossenbürgu

Exkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a FlossenbürguExkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a FlossenbürguExkurse do Musea Železné opony v Rozvadově a Flossenbürgu


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na