Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

WATER

logo

Registrační číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035367_2

logo

Jednalo se o projekt mezinárodní spolupráce mezi 3 školami (KA2) – ze Sliače (Slovensko; koordinátor projektu), Přimdy (Česká republika) a Mielżynu (Polsko). Celková výše grantu pro naši školu činila 19.710,- €. Projekt byl zaměřen na životní prostředí a zejména vodu v našich regionech. Celý název projektu zní: WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation.

Na projektu pracovali žáci 6. - 9. ročníku, a to jak ve vyučovacích hodinách (anglický jazyk, konverzace v angličtině, český jazyk – literatura, přírodopis, přírodovědná praktika, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, tělesná a výtvarná výchova, pracovní činnosti – projekt byl začleněn do tematických plánů těchto předmětů), tak v rámci odpoledního ERAklubu, který se scházel každé úterý. Žáci se postupně věnovali těmto pěti hlavním tématům:

Voda v číslech a místech

Žáci tvořili modely krajiny a terénních tvarů z papíru a model toku řeky ze slaného těsta a opatřili je popisky (horní tok řeky, pahorkatina atd.). Tyto pomůcky využíváme v zeměpisu. Pro seznámení se s anglickými názvy terénních tvarů jsme využili také kopírovatelné CLIL materiály  OUP. U příležitosti Evropského dne jazyků 2019 jsme připravili pracovní list a úkoly s názvy terénních tvarů pro žáky z nižších ročníků, kteří se projektu přímo nezúčastnili. Ti pak následně vytvořili sketchbooky se zeměpisnými pojmy. Žáci pátrali po původu názvů řek, potoků a rybníků – vytvořili Padlet. Významné vodní toky, nádrže a města ležící v jejich blízkosti zaznamenali do interaktivní mapy vytvořené v Thinglinku. V terénu prováděli měření vodních toků (hloubka, šířka, rychlost…) a výsledky zaznamenali do tabulky v TwinSpace. V aplikaci Thinglink vytvořili i interaktivní mapu Českého lesa.

Voda – domov rostlin a živočichů

Žáci se zúčastnili tří besed o ohrožených živočiších (záchranná stanice Studánka, beseda o krkavcovitých a o rysech). Vytvořili deskové hry (pexesa, Křížem krážem Českým lesem, deskovou hru Voda). Ze samotvrdnoucí hmoty, slaného těsta a překližky vytvořili modely rostlin a živočichů (pomůcky do hodin přírodopisu. Opakovaně navštívili bývalou osadu Mílov, kterou protéká jediný potok přimdského katastru, pozorovali zde rostliny a živočichy, prováděli měření a rozbor vody. Navštívili Muzeum Českého lesa v Tachově, kde se zúčastnili výukových programů Jak se dělá herbář a Chráněná území regionu a také se věnovali výzkumu řeky Mže, dvakrát navštívili naučnou stezku Vodní svět (výukový program Pátrání po bobrovi).

Voda – místo vzpomínek a snů

Žáci vyhledali ve školní knihovně a na internetu díla (literární a filmová) spjatá s vodou a umístili jejich názvy a stručný popisek do TwinBoardu. Vyhledali regionální pověsti a další literární díla spjatá s vodou a přírodou, připojili vlastní příběhy, ilustrovali je a vytvořili společně s partnery elektronický čtenářský deník. Pátrali rovněž po příbězích pamětníků, které byly nějak spojeny s vodou. Vzhledem k tomu, že nedaleko Přimdy protéká pouze jediný potok a že historie našeho regionu byla ovlivněna odsunem původního německého obyvatelstva po druhé světové válce, nemohli využít vyprávění pamětníků. Informace proto hledali na naučné stezce Milíře a vodní mlýny a v knihách regionálního historika Zdeňka Procházky (Cestami krajánků aneb Putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku - díl III. - pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese). Naše tři země mají mnoho společného – díky projektu jsme si mohli připomenout a porovnat i naše tradice (Velikonoce, svatojánská noc, Vánoce,…) a zvyky, které se během těchto svátků pojí s vodou. Na internetu jsme vyhledali staré mapy a letecké snímky Přimdy a jejího okolí a porovnali je se současnými mapami. Díky spolupráci se Státním okresním archivem v Tachově a Heimatmuseum Weiden jsme získali i několik historických pohledů / fotografií Přimdy a okolí. Připojili jsme také současné fotografie vodních toků a ploch v našem okolí. Vytvořili jsme CLIL slovníček rostlin, živočichů, hub a zeměpisných pojmů.

Voda jako zkušenost

Žáci navštívili Techmania Science Centre v Plzni (expozice Pod hladinou a Vodní svět) a zúčastnili se výukového programu Vodníci versus vetřelci na statku Bernard u Sokolova. Vzhledem ke složitým majetkově-právním vztahům k pozemkům na bývalém Mílově (mnoho majitelů, někteří z nich jsou soukromí zemědělci) jsme bohužel nemohli realizovat vytvoření nové naučné stezky v této lokalitě. Nicméně podklady pro tvorbu naučné stezky máme a pokusíme se ji do budoucna vytvořit. Kvůli velkým suchům v posledních dvou letech klesly hladiny řek v okolí Přimdy pod úroveň splavnosti, nemohli jsme proto zorganizovat vodácký výlet (kánoe, rafty). Namísto něj jsme proto při každé vzdělávací aktivitě uskutečnili plavbu lodí (v Polsku trajektem přes jezero Lednické, na Slovensku parníkem po Dunaji a v České republice parníkem po přehradě Hracholusky) – žáci tak mohli porovnat své zážitky z plavby po přírodním jezeře, řece a umělé vodní nádrži.

Voda ve virtuální realitě

Žáci vyhledali počítačové hry o vodě a umístili informace o nich do Padletu v TwinSpace. Využívali jsme informace z projektu Water is life (realizovaný v rámci iEARN) a sdíleli zde naše vlastní zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že tématem projektu byla voda, zorganizovali jsme ve škole projektové dny u příležitosti Světového dne vody (22. března) a Dne Země (22. dubna). Žáci tvořili plakáty, křížovky, vyčistili studánku pod hradem a část toku Václavského potoka, sbírali odpadky v okolí školy a města. Připravili rovněž aktivity spojené s vodou a ochrannou přírody pro děti ze školních družin a podělili se s nimi o své nové zkušenosti, které získali díky práci na projektu.

Exkurse a nákup materiálu a pomůcek na tvorbu projektových výstupů jsme hradili z položky projektové řízení.

V rámci projektu se uskutečnila dvě mezinárodní projektová setkání: úvodní v polském Mielżynu (kde jsme naplánovali postup práce a rozdělili si úkoly) a závěrečné na Přimdě (zhodnocení projektu a projektových výstupů).

Uskutečnili jsme tři vzdělávací aktivity: v Polsku, na Slovensku a v České republice – každá z těchto aktivit byla věnována trochu jinému tématu. V Polsku žáci prováděli pozorování a výzkum vody, modelovali terénní tvary a tok řeky, navštívili centrum Hydropolis, věnovali se různým pokusům s vodou, dozvěděli se o stavbě mostů ve středověku, připomněli si tradici svatojánské noci. Na Slovensku se věnovali výzkumu minerálních pramenů, seznámili se s funkcí čističky odpadních vod, dozvěděli se více o koloběhu vodu, tzv. dešťové zahrádce i funkci tzv. zelených střech, učili se pracovat v programu na tvorbu 3D modelů (tuto zkušenost pak zužitkovali při tvorbě deskových her), navštívili sídlo slovenské národní agentury – IUVENTA. Vzdělávací aktivita v České republice byla věnována maloplošným chráněným územím, chráněným druhům rostlin a živočichů, tvorbě společného čtenářského deníku; účastníci mobility si rovněž vyzkoušeli rýžování zlata, navštívili západočeské lázně, rezervaci SOOS (rašeliniště s mofetami – pozůstatky třetihorní vulkanické činnosti), program Česká řeka v plzeňské ZOO a Techmanii; celé setkání provázela etapová eko-hra s přírodovědnou tematikou. Po skončení každé vzdělávací aktivity vytvořili žáci jakýsi její deník, v němž den po dni popsali, co vše se na mobilitě naučili a co společně zažili. Tyto deníkové zápisky se staly součástí projektové kroniky.

Po dohodě s partnery a díky dobrému hospodaření s penězi se nám podařilo uskutečnit tzv. mobility navíc – vzdělávacích aktivit v Mielżynu a ve Sliači se zúčastnilo 10 žáků namísto osmi. Žáci, kteří se zúčastnili jednotlivých vzdělávacích aktivit, byli vybíráni na základě předem stanovených kritérií (aktivní práce na projektu, znalost anglického jazyka, schopnost práce ve skupině atd.). Díky finanční podpoře Plzeňského kraje v rámci dotačního programu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže jsme mohli rozšířit projekt WATER i mezi mladší žáky (2018 - 4. ročník, 2019 – 5. ročník), kterým původně nebyl určen. Podpořili jsme tím tzv. vrstevnické učení, kdy se mladší děti učily od svých starších kamarádů. V říjnu 2018 se díky finanční podpoře Plzeňského kraje zúčastnilo šest žáků 4. ročníku ZŠ Přimda vzdělávací aktivity ve Sliači, v červnu 2019 se pět žáků ZŠ A. Sládkoviča ve Sliači zapojilo vzdělávací aktivity na Přimdě a v říjnu 2019 navštívilo šest žáků 5. ročníku ZŠ Přimda naši partnerskou školu v Mielżynu, kde se učili společně s vrstevníky z Polska a zapojili se také do aktivit spojených s diseminací projektu WATER.

Po každé vzdělávací aktivitě jsme zorganizovali videokonferenci (Skype), při níž jsme vzdělávací aktivitu zhodnotili. Žáci rovněž vyplnili hodnoticí dotazníky ke každé vzdělávací aktivitě (dotazníky jsme vytvořili na prvním mezinárodním projektovém setkání v Polsku, k hodnocení jsme využívali smajlíky, které jsou mezi dětmi oblíbené), po poslední vzdělávací aktivitě na Přimdě jsme provedli hodnocení slovní, pro něž jsme využili TwinBoard. TwinBoard jsme využili i pro zhodnocení celého projektu. Kromě toho jej zhodnotili žáci v červnu 2019 na poslední vzdělávací aktivitě na Přimdě formou plakátů k jednotlivým tematickým okruhům (Voda v číslech a místech, Voda – domov rostlin a živočichů,…), učitelé jej zhodnotili na mezinárodním projektovém setkání na Přimdě v říjnu 2019.

Všechny aktivity projektu (školní i mezinárodní vzdělávací aktivity) jsme dokumentovali – fotografovali a natáčeli videa. Žáci pak tuto dokumentaci následně zpracovávali – z fotografií tvořili prezentace a naučili se stříhat videa, čímž rozvíjeli své ICT a jazykové dovednosti. Při tvorbě společného čtenářského deníku měli žáci možnost rozvíjet svoji čtenářskou gramotnost (vyhledávání pověstí a jiných literárních děl spojených s vodou) i fantazii a komunikační dovednosti (psaní vlastních příběhů).

Veškeré výstupy naší práce jsou v TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/38522. O projektu jsme průběžně informovali veřejnost - na webových stránkách školy, na rodičovských schůzkách, v rámci dne otevřených dveří i v regionálním tisku. 

Finálními výstupy projektu jsou:

  1. Interaktivní mapy našich zemí s QR kódy 
  2. Elektronický „herbář“ (soubor rostlin, živočichů a hub)
  3. Elektronický čtenářský deník
  4. Elektronický CLIL slovníček rostlin, živočichů, hub a zeměpisných pojmů
  5. Elektronická kronika projektu
  6. Soubor deskových her

Kromě interaktivních map vytvořených v Thinglinku existují všechny výstupy jak v elektronické, tak v tištěné verzi. Dalším výstupem je TwinSpace projektu.

Projekt WATER je výjimečným svým přesahem i mimo Evropskou unii. Některé výstupy a aktivity projektu jsme publikovali také v projektu Water is life realizovaného v rámci mezinárodní organizace iEARN, jejímž cílem je podpora používání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce na základních a středních školách (jedná o jakousi celosvětovou obdobu aktivity eTwinning), koordinátory tohoto projektu jsou Australané.

Žáci i učitelé se naučili pracovat v mezinárodním týmu a zdokonalili se v angličtině, která byla komunikačním jazykem projektu. Zároveň se zvýšila i motivace žáků k učení se cizím jazykům, přírodním vědám (přírodopisu, zeměpisu, fyzice a chemii) i k práci na dalších mezinárodních projektech. Žáci si také zdokonalili své ICT dovednosti, naučili se používat nové IT nástroje. Při tvorbě projektových výstupů dbali na dodržování zásad copyrightu. Při práci na projektu jsme využívali mezipředmětové vztahy, žáci se učili nejen ve škole, ale i v přírodě, která pro ně byla tou nejlepší učebnou (při exkursích a výletech do okolí). Díky propojení odborných předmětů (přírodopis, zeměpis,…) s angličtinou jsme v projektu efektivně využili i metodu CLIL.

Pro naši školu znamenal projekt obrovskou a velmi cennou zkušenost. Díky blízkosti našich mateřských jazyků jsme si uvědomili, kolik toho mají naše tři slovanské národy společného – nejen příbuzné jazyky, ale i velmi podobnou kulturu, zvyky (např. velikonoční tradice – pomlázka, polévání vodou atd.). Historie našich zemí se propojila již ve středověku, což jsme měli možnost si uvědomit jak při mezinárodním projektovém setkání (návštěva Biskupinu), tak při vzdělávací aktivitě v Polsku (návštěva Ostrova Lednického – spojeného s prvními Piastovci a Přemyslovci). V Polsku jsou rovněž dosud udržovány tradice, které v naší zemi vymizely, nebo pomalu mizí (např. tradice svatojánské noci, kterou jsme si připomněli při vzdělávací aktivitě v Mielżynu). Rovněž příroda je v našich zemích velmi podobná, liší se v konkrétních drobnostech – ve Sliači jsou termální prameny, které ani Přimda, ani Mielżyn nemají; příroda Českého lesa byla po léta ovlivněna existencí hraničního pásma, a tak zde nejen zanikla spousta někdejších vesnic a osad a krajina do jisté míry zpustla, ale zároveň se zde uchovala řada chráněných druhů rostlin a živočichů i starých krajových odrůd stromů, nachází se zde proto nezvykle velké množství maloplošných chráněných území.

Během projektu jsme spolupracovali také s několika institucemi v blízkém i vzdálenějším okolí: se Správou CHKO Český les, s Muzeem Českého lesa v Tachově, s Edelsteinmuseum Vohenstrauß, Techmania Science Centre, ZOO Plzeň, Státním okresním archivem Tachov a Heimatmuseum Weiden. Projekt se dotkl i místní komunity. Zástupci místní samosprávy se o projekt zajímali a zúčastnili se např. vzdělávací aktivity a mezinárodního projektového setkání na Přimdě, vernisáže výstavy v Muzeu Českého lesa v Tachově atd. 

Projekt jsme představili v rámci kampaně Erasmus Days 2018. Ředitelka školy a školní koordinátorka projektu jej prezentovaly vyučujícím okolních škol a žáci pracující na projektu si připravili pro své mladší kamarády několik aktivit, s nimiž se během projektu seznámili. Projekt jsme představili i na Národní konferenci eTwinning a Erasmus+ v Plzni (2018) v rámci workshopu Rady a tipy na přípravu úspěšného projektu Erasmus+ Partnerství škol a na Semináři pro schválené projekty z Výzvy 2019.

U příležitosti Světového dne vody připravili žáci druhého stupně projektové odpoledne pro žáky ze školních družin, během nichž si děti mohly vyzkoušet několik činností, jež se jejich starší kamarádi během projektu naučili.

Pro žáky a učitele okolních škol (ZŠ a MŠ Rozvadov, ZŠ a MŠ Hošťka, MŠ Přimda) jsme zorganizovali několik „ukázkových hodin“, při nichž si mohli vyzkoušet jednoduché pokusy s vodou, filtraci, mikroskopování aj. a také projektový den (21. června 2019), během nějž jsme prezentovali nejen projekt WATER, ale i další naše projekty realizované v rámci programu Erasmus+ nebo eTwinningu.

Na závěr projektu jsme uspořádali výstavku projektových aktivit a výstupů v Muzeu Českého lesa v Tachově, vernisáže se zúčastnil např. i vedoucí školského odboru v Tachově.


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na