Školní aktivity


https://www.ispeech.org

Představení se

Úvodní aktivitou projektu bylo představení jednotlivých účastníků formou stručného dopisu ve Wordu. Školu žáci představili prostřednictvím slideshow a videa. Pro představení našeho města využili film o Přimdě natočený v rámci projektu Český les – místo, kde žiji, který pro potřebu projektu WATER opatřili anglickými titulky. O České republice vytvořili prezentaci.

Logo projektu

Dalším důležitým úkolem bylo navrhnout logo projektu. Každá partnerská škola měla za úkol vytvořit návrhy loga, vybrat tři nejlepší a z nich jsme potom společně (pomocí aplikace Tricider) vybrali logo finální. Zvítězil jeden ze slovenských návrhů.

Aktivita 1: Voda v číslech a místech

Modely krajiny

V rámci našich „dílen“ (ERAklubu) vyráběli členové klubu modely krajiny z papírové hmoty. Jednotlivé krajinné prvky pojmenovali, a vytvořili tak pěkné pomůcky do učebny zeměpisu.

Původ názvů řek, voda na mapách

Proč se Vltava jmenuje právě Vltava a Mže je Mže? Jak vlastně vznikly názvy našich řek? Pátrali jsme po nich a výsledky naší práce jsme prezentovali v Padletu.


Řada našich měst a vesnic má ve svém názvu název řeky či potoka. Rozhodli jsme se je vyznačit do mapy České republiky. Pro vytvoření interaktivní mapy jsme použili aplikaci Thinglink.

V Thinglinku jsme vytvořili Vytvořili jsme také interaktivní mapu Českého lesa, do které jsme zakreslili maloplošná chráněná území nacházející se v Českém lese. Mapa vznikla ve spolupráci se Správou CHKO Český les (AOPK), ČÚZK a Muzeem Českého lesa v Tachově.

Modely krajiny

V rámci našich „dílen“ (ERAklubu) vyráběli členové klubu modely krajiny z papírové hmoty. Jednotlivé krajinné prvky pojmenovali, a vytvořili tak pěkné pomůcky do učebny zeměpisu.

Aktivita 2: Voda - domov rostlin a živočichů

Ohrožení živočichové

Záchranná stanice Studánka

Dne 6. března 2018 navštívil naši školu pan Karel Bobál ze záchranné stanice ohrožených živočichů v Tachově a pobesedoval s dětmi na téma ohrožených živočichů.

Krkavcovití

Dne 30. dubna 2018 se žáci druhého stupně školy zúčastnili zajímavé besedy o krkavcovitých. Dva nadšení ornitologové jim o těchto dravcích poutavě povyprávěli a také jim předvedli některé živé zástupce této čeledi.

Šelmy

Seznámili jsme se také s šelmami, které žijí v našem regionu. Josefa Volfová z Hnutí DUHA nám přiblížila život rysů, vlků a dalších šelem, které žijí v Českém lese a v České republice.

Hry

V rámci projektu jsme vytvořili několik deskových her - čtyři druhy pexesa (rostliny, živočichové, houby, zeměpisné pojmy), deskovou hru Voda a hru Křížem krážem Českým lesem.

Herbář

Díky našim vycházkám a výletům do přírody uskutečněným během projektu a díky spolupráci s přírodopisci Musea Českého lesa v Tachově, s pracovníky Správy CHKO Český les a díky materiálům získaným v průběhu projektu Český les – místo, kde žiji, máme spoustu fotografií rostlin, živočichů i hub, které chceme použít pro vytvoření jednoho z výstupů našeho projektu – elektronického herbáře.

Houby

Podzim je v naší zemi spjat s houbaření, které lze s určitou mírou nadsázky nazvat „českým národním sportem“. Většina dětí chodí ráda do lesa na houby, my jsme se rozhodli vytvořit si i houbičky vlastní. Na internetu jsme našli pěkný návod na podzimní dekorace v podobě hříbků a muchomůrek a podle něj jsme vytvořili houby vlastní. Posazené do mechu zdobí naši novou učebnu přírodopisu.

Den stromů

20. října jsme si připomněli jsme si Den stromů – vydali jsme se na vycházku do okolí školy a nafotili různé stromy.

Vycházky na Milov

Václavský potok je jediným potokem v přimdském katastru. Kdysi se na něm nacházela osada Milov, dnes již zaniklá. Na potoce klapaly čtyři mlýny, vyrostla zde řada rybníčků. Dnešní tvář údolí formuje svou činností bobr evropský.
Dne 21. května se členové našeho ERAklubu vydali na výpravu k přírodní památce Milov. Jedná se o dobře ukrytou rašelinnou louku, na níž roste řada vzácných a chráněných druhů rostlin (kruštík bahenní, prstnatec májový, vachta trojlistá,…). Vodu, kterou jsme nabrali z jednoho pramínku , pak děti zkoumaly v hodině přírodovědných praktik a objevily v ní drobné bezobratlé.

Druhou výpravu na Milov jsme uskutečnili 20. června 2018. Cestou jsme určovali rostliny, jež jsme viděli, a pozorovali mladé žabky (skokany a ropušky), které se narodily letošního jara. U Černého rybníka jsme si chtěli prohlédnout chráněnou rosnatku prostřední, ale hladina vody byla bohužel příliš vysoko – území, kde se rosnatky vyskytují, bylo pod vodou. Nabrali jsme tedy alespoň několik vzorků vody – ze studánky, z rybníka a z potoka – a ve škole jsme pak provedli její rozbor.

Exkurse do Tachova

Dne 4. června 2018 se členové ERAklubu vypravili na exkursi do Tachova. Naším cílem byla návštěva Musea českého lesa a pak výzkum řeky Mže, jež Tachovem protéká.
Nejprve jsme se vydali na pěší procházku k tachovské minerálce. Cesta vedla Knížecí alejí pod korunami staletých stromů. Všichni se moc těšili, až minerálku ochutnají, avšak pramínek byl – zřejmě kvůli dlouhotrvajícímu suchu – vyschlý. Nezbývalo než se občerstvit z vlastních zásob.
Trochu zklamaně jsme se vydali na zpáteční cestu k museu. Zde nás přivítal musejní přírodovědec, pan Petr Mudra. Připravil si pro nás ukázky starých herbářů a také nás naučil, jak správně takový herbář vytvořit. Nakonec nás ještě provedl přírodovědnou části expozice a povyprávěl nám o přírodě Českého lesa. Všechny zaujalo terárium s kuňkami žlutobřichými. V expozici jsme si také prohlédli vycpané ptáky a savce, kteří v Českém lese žijí.
Z musea jsme se vydali proti proudu řeky Mže až k malé písčité plážičce na jejím břehu. Zde nás zlákala možnost osvěžit se v horkém dnu broděním v chladných vodách řeky. Provedli jsme měření hloubky, šířky a rychlosti toku, nabrali vodu k pozdějšímu rozboru a také zkoumali bezobratlé, kteří zde žijí. Kromě bezobratlých jsme mohli na Mži pozorovat také divoké kachny a v bývalém náhonu dokonce i nutrie.
Po osvěžení a provedení všech výzkumů jsme pokračovali proti proudu řeky až k osadě Světce, kde jsme si prohlédli tamní novorománskou Jízdárnu, jež patří k významným památkám nejen našeho okresu. Ze Světců jsme se vrátili opětovně Knížecí alejí podél toku Mže zpět do Tachova a odtud nás odvezl autobus na Přimdu.

Pátrání po bobrovi

Výukový program se uskutečnil ve spolupráci s CHKO Český les. Žáci 7. ročníku se za doprovodu  učitelky přírodopisu vydali na naučnou stezku Vodní svět, která se nachází nedaleko Lesné. Po celou dobu je provázela pracovnice Správy CHKO Český les. První zastávka byla u altánu v blízkosti zříceniny bývalé hájovny, kde se děti seznámily s historií zdejší lokality zvané Na Kolmu. Poté vyrazily na stezku vedoucí soustavou rybníků, které byly dříve využívány k chovu pstruhů. V současné době je většina z nich bez vody, ale nějaké ty obojživelníky přece jen děti viděly a hlavně slyšely. Jeden z žáků dokonce ropuchu zapadlou v dutém pařezu zachraňoval. U bobří pozorovatelny a i během celé trasy se děti seznámily s životem a činností bobra evropského. Poslechly si audionahrávky zvuků živočichů, poznávaly rostliny a na závěr  si zopakovaly nově získané poznatky.

Krátká zastávka byla ještě na NS Podkovák s porostem borovice blatky a dalšími rašeliništními druhy rostlin.

Aktivita 3: Voda - místo vzpomínek a snů

Pověsti

V životě starých Slovanů hrála velkou roli voda. O nejstarších dějinách našich zemí vyprávějí pověsti, které nám 7. března připomněla agentura Pernštejni. V rámci divadelního představení si děti oživily své znalosti nejstarších pověstí, které spojují dějiny našich tří slovanských národů.

Pátrali jsme také po regionálních pověstech spjatých s vodou a přeložili jsme je do angličtiny. Podobně naši kamarádi v Polsku a na Slovensku sepsali své vlastní příběhy a pověsti. Během vzdělávací aktivity na Přimdě jsme všechny příběhy ilustrovali a vytvořili z nich společný čtenářský deník.

Staré příběhy

Pátrali jsme po příbězích a osudech mlýnů,které kdysi pracovaly v okolí Přimdy. Zaměřili jsme se na Mílov a na mlýny v okolí Málkova (naučná stezka Milíře a vodní mlýny).

Voda v literatuře

Ve školní knihovně jsme vyhledali knihy, jejichž děj se odehrává u vody.

Voda na starých mapách

Vyhledali jsme staré mapy Přimdy a Mílova (od Müllerovy mapy Čech z roku 1720) a porovnali je s mapami současnými.

Voda na fotografiích

Shromáždili jsme fotografie vodních toků a nádrží z našeho okresu a vytvořili krátkou prezentaci o vodě v okrese Tachov.

Slovníček zeměpisných pojmů

U příležitosti Evropského dne jazyků 2018 vytvořili naši žáci obrázkový slovníček zeměpisných pojmů v češtině a angličtině a naši partneři do něj doplnili názvy v polštině a slovenštině. Pojmy, s nimiž jsme se seznámili při tvorbě slovníčku, jsme využili i pro přípravu oblíbené deskové hry pexeso.

Slovanské svátky

Zajímali jsme se o slovanské svátky, které jsou nějak spjaty s vodou - Smrtná neděle, Velikonoce, svatojánská noc, Vánoce.

Velikonoce

Řada původních slovanských svátků byla spjata s vodou. Příkladem mohou být Velikonoce, v nichž přežila spousta pohanských zvyklostí. Před Velikonocemi, na Smrtnou neděli, vynášeli naši předkové Moranu a házeli ji do řeky. Následně přinesli do svých domovů „líto“. Na Zelený čtvrtek se lidé omývali ranní rosou, na Velký pátek vodou z potoka – obojí je mělo chránit před nemocemi. K pohanským a čistě slovanským tradicím patří rovněž pomlázka, která má omladit ženy a dívky, jež jsou jí vyšlehány. Podobně barvení vajíček – nejčastěji na červeno (kraslice).
I my jsme si připomněli dávné tradice a kromě toho jsme vyráběli různé velikonoční dekorace.

Evropský den jazyků

V rámci Evropského dne jazyků 2019 jsme využili náš CLIL slovníček a připravili aktivitu pro šesťáky, kteří se projektu WATER neúčastnili. Rozmístili jsme v chodbě kartičky s obrázky a zeměpisnými pojmy a šesťáci rozdělení do malých skupinek měli za úkol je najít a doplnit názvy do pracovních listů. Druhým úkolem bylo vytvořit sketschbooky se zeměpisnými pojmy.

Aktivita 4: Voda jako zkušenost

Návštěva Techmanie

(zpráva účastníků)

4. prosince 2018 jsme navštívili Techmania Science Centre v Plzni. Nejprve jsme šli do expozice Pod hladinou. V této expozici byla např. simulace potápění Titaniku, ukázka vodních proudů při nájezdu lodi, vyvažování lodi pomocí kontejnerů (malých kostek) a spousty dalších exponátů.
Nám se nejvíce líbila simulace potápění Titaniku. Byl to velký nahnutý kontejner, do kterého jste vlezli, a vevnitř to vše začalo. Světlo hrozivě blikalo a všude se ozývala houkačka oznamující nebezpečí. Naproti vchodu bylo zrcadlo, které vás ještě víc zmátlo. Když jste se dostali nahoru, mohli jste sjet po klouzačce, nebo sejít dolů po schodech.
Další zajímavý exponát byla dlouhá trubice, která vám měla ukázat, jakou sílu má tlak vody. Spočívalo to v tom, že jste měli dát pod trubici ruku, ale bez prstýnků a náramků, které by mohly způsobit potíže, a stisknout tlačítko. V tu chvíli začala do trubice stékat voda a trubice se pomalu plnila. Jak voda v trubici stoupala, tlak na vaši ruku se postupně zvyšoval. Bylo to zajímavé.
Pak jsme šli do jiné místnosti, kde jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy s vodou. Byl zde vyobrazen koloběh vody, mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje plavební komora a mnoho dalších aktivit.

Vodníci versus vetřelci

Ve čtvrtek 24. října se žáci 8. a 9. ročníku vydali na statek Bernard u Sokolova, kde pro ně byl připraven program – Vodníci versus Vetřelci.
Po příjezdu na statek nás přivítala paní Dolejší, která byla naší průvodkyní. Nejprve nás seznámila s tím, co budeme dělat. Pak nás rozdělila do skupin a vybavila každou skupinku pracovními listy a potřebnou technikou: zařízeními pro odposlech, čeřeny, lupami, busolami, GPS lokátory a zkumavkami pro odběr vzorků vody z rybníka, řeky a potoka. Poté jsme se vydali na vycházku do okolí statku. Cestou jsme měli za úkol najít invazivní rostliny, poznat předem určené druhy stromů, zaměřit nálezy pomocí GPS lokátoru či nabrat vzorky vody k pozdějšímu výzkumu. Svá pozorování jsme zapisovali do pracovních listů.
Po skončení programu jsme ještě vyplnili kvíz, abychom si ověřili, co jsme se díky němu naučili.

Aktivita 5: Voda ve virtuální realitě

Vyhledali jsme počítačové hry o vodě a vytvořili o nich elektronickou nástěnku.

Objevili jsme projekt Water is life (organizovaný v rámci iEARN) a propojili náš projekt s tímto celosvětovým projektem, který řídí Australané.

Světový den vody - 22. březen

U příležitosti Světového dne vody měli žáci za úkol vytvořit plakáty s tzv. acrostic poems na téma voda. Kromě toho vyplňovaly nejrůznější pracovní listy s tematikou vody (osmisměrku se 100 „vodními“ pojmy, pojmenovávali krajinné útvary,…). Pracovní listy jsme si vzájemně nasdíleli s partnery v TwinSpace, aby je mohli použít i naši kamarádi v Polsku a na Slovensku.

V roce 2019 jsme si Světový den vody připomněli třemi aktivitami.
Ve středu 20. března odpoledne se v přimdském plaveckém bazénu konaly plavecké závody s názvem Přimdský delfín. Zúčastnili se jich žáci z Přimdy, Boru a Bělé nad Radbuzou.
Ve čtvrtek 21. března odpoledne připravili žáci 7. až 9. třídy pro své mladší kamarády ze školní družiny dvanáct stanovišť s různými úkoly spjatými s vodou. Děti měly za úkol např. složit puzzle koloběhu vody, poznat vodní živočichy a rostliny, přefiltrovat vodu znečištěnou sedimenty, roztřídit živočichy na ty, kteří žijí ve slané a sladké vodě aj. K nejzábavnějším úkolům patřilo lovení rybiček, velký bublifuk či hod látkovou rybičkou do „tůně“. Odpoledne jsme si moc užili.

V pátek ráno (22. března) se žáci 7. – 9. třídy vypravili na Mílov, kde se věnovali výzkumu vody (nabrali jsme vzorky vody z Václavského potoka i několika rybníků), pozorovali stopy zvěře i první jarní rostliny.

Voda pro všechny

Naši žáci se zúčastnili fotosoutěže Voda pro všechny. Dva z nich – Nina a Dan – byli úspěšní a postoupili do finale. Nina v něm dokonce obsadila 3. místo. Blahopřejeme!

Podmořský svět

Naši žáci se již tradičně zapojili do výtvarné soutěže Podmořský svět, která je vyhlašována každoročně v rámci mezinárodního festivalu PAF Tachov.

Den Země - 22. duben

U příležitosti Dne Země v roce 2018 se naši žáci vydali do okolí Přimdy a uklízeli odpadky po nepořádných výletnících. Žáci 6. třídy také vyčistili studánku pod hradem.

V roce 2019 si deváťáci pro své mladší kamarády připravili v přírodě úkolovou hru s osmi stanovišti. Žáci 6. – 8. třídy rozdělení do jedenácti družstev měli za úkol obejít celou trasu hry a prokázat své znalosti z přírodopisu a ekologie. Jejich úkolem bylo určit správně názvy rostlin, dřevin a živočichů, poznat stopy zvěře, přiřadit názvy k obrázkům chráněných území, složit rozstříhaný obrázek naší planety a najít ve vymezeném prostoru v lese, co nepatří do přírody. Poslední úkol byl dovednostní – hod smrkovou šiškou na cíl.
Kromě toho také ve škole jednotlivá družstva tvořila plakáty či koláže s tematikou přírody a ekologie. Děti se snažily a vytvořily pěkná výtvarná díla, která nyní zdobí třídy.